StatiCAD-Yigma V5 Profesyonel

StatiCAD-Yigma V5 Profesyonel


StatiCAD yığma binaların deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analizinin ve proje çizimlerinin yapılması işlevini gören bilgisayar programıdır.
Standart lisansın tüm özelliklerine ek olarak mevcut yığma yapının riskli bina yönetmeliğine veya deprem yönetmeliğine göre deprem performansının belirlenmesi, güçlendirme hesap ve çizimlerinin yapılması, SAP2000 programı ile çift yönlü veri transferi (modelin SAP2000'e gönderilmesi ve SAP2000 analiz sonuçlarının otomatik olarak import edilerek StatiCAD programında ilave tahkiklerin yapılabilmesi özelliklerine sahiptir.
    

Tam ve Detaylı Yapı Analizi
Program 2007 deprem yönetmeliğinin ve 2016 Deprem Yönetmeliğinin yığma bina için öngördüğü tüm formülleri otomatik uygular.
Programın excel tablolarıyla yapılan hesaplamalara göre en büyük üstünlüğü düşey yükleri yapı elemanları arasında akma çizgileri yöntemine göre aktarabilmesidir. Excel tablolarında genellikle kat ağırlığı duvar uzunluklarına veya alanlarına bölünerek ortalama değerler bulunmaktadır. Oysa yük dağılımları oda ve bina geometrisine bağlı olarak çok farklıdır.  Duvarların kesme kapasiteleri üzerindeki düşey yüke bağımlı olduğundan, düşey yükü az olan duvarların kesme kapasitesi çok daha az olmaktadır. Excel  hesabında kurtaran duvar veya bina, yükler olması gerektiği dağıtıldığında yetersiz kalabilmektedir. Program düşey yük aktarımında veya modellemede hata varsa analiz sonucunda hata oranını bildirir, Analiz esnasında olabilecek modelleme hatalarını otomatik  düzeltir, Programda sadece alt kat ile temeller arasında aks bağımlılığı vardır. Bunun dışında  katlar arasında aks bağımlılığı yoktur. Yani yük aktarımı ve statik hesaplar için katlar arasında düğüm noktalarının üst üste olması gerekmez. Bu durum programa büyük bir esneklik kazandırmakta ve hemen her türlü yığma yapının modellenebilmesini sağlamaktadır.
Program dahili hesaplamalarında bir yaklaşım metodu olan sonlu elemanlar yöntemi yerine analitik modelin kendisini kullanır. Programla yapılmış hesapla detaylı ve doğru biçimde yapılmış el hesabı arasında birebir uyuşma bekleyebilirsiniz. İstenirse yapılan proje SAP2000 programına export edilip, analiz yapıldıktan sonra sonuçlar otomatik olarak geri alınıp sonlu elemanlar yöntemi ile analiz yapılmış olur.
Programla yığma yapı konusunda yönetmelikte verilen tüm hesaplar otomatik olarak yapılır.

 

Çözülebilen Yapı Sistemleri
StatiCAD-Yigma ile 2007 Deprem Yönetmeliği ve/veya 2016 Deprem Yönetmeliğinin formülleriyle çözülebilen hemen hemen tüm yığma binalar çözülebilir.
Ortogonal-Non Ortogonal Yapı sistemleri (Yatay, dikey, veya eğik akslı)
Yarım Bodrumlu yapılar
Kademeli Yapılar

 

Bina Analizinde Kullanılabilen Yönetmelikler: 
Riskli Bina Tespit Esasları 2013 (RBTE2013)
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY2007)
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2016 (TBDY2016)
StatiCAD-Yigma Deprem Yönetmeliği ve Riskli Bina Yönetmeliği hükümleri baz alınarak ve sadece yığma bina için geliştirildiğinden yönetmelikler ile tam uyumludur.

 

Program Kullanım Alanları
Kentsel Dönüşüm mevcut bina incelemesi (Riskli Yapı Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği)
Mevcut Yığma Bina Performans Analizi ve Güçlendirmesi
Yeni Yapılacak Yığma Binalar
Tarihi Yığma Binalar

 

Raporlanan Hesap Çıktıları:
Analiz Öncesi Raporlar
Veri giriş parametrelerinin tamamı analiz öncesi raporlarda verilmektedir. 

 

Analiz Sonrası Raporlar 
Yapılan analizlerde deprem yönetmeliği geometri kontrolleri, yük analizleri, döşeme hesapları, deprem yüklerihesabı, kayma ve kütle merkezleri hesabı, temellerde zemin gerilmesi, kesme kapasitesi, eğilme kapasitesi,duvarlarda  duvarlarda düşey gerilme ve kayma gerilmesi kontrolleri yapılarak rapor dosyası hazırlanmaktadır.

 

Güçlendirme Raporları
Güçlendirilmiş Durum Manto Kesme Kuvvetleri, Güçlendirilmiş Durum Manto Kesme Kapasitesi Kontrolleri, Güçlendirilmiş Durum Kompozit Duvar Kayma Kapasitesi Kontrolleri

 

Performans Analizi Raporu
Bina performans düzeyinin ve risk durumunun hesaplanması, Riskli Yapı Formundaki tüm statik/geometrik parametrelerin hesaplanması, güçlendirilmiş durum ve mevcut duruma ilişkin hesaplamaların yapılabilmesi, Riskli Yapı Yönetmeliği veya Deprem Yönetmeliğinden istenilen kritere göre sonuç alınabilmesi
Programla deprem yönetmeliğinin veya Riskli Yapı Yönetmeliğinin  öngördüğü tüm statik hesap parametreleri detaylı ve yeterli şekilde raporlanır. Programla hazırlanmış hesap raporlarının üzerine bina ile ilgili ekstra hesap yapılması gerekmez.

 

Çizim Çıktıları 
Temel Aplikasyon planı, duvar planı, kalıp planı, kalıp planı kesiti, düşey hatıl detayları, temel detayları, yatay hatıl detayları, Her duvar için ayrı ayrı Güçlendirme Mantosu Detayları (Ankrajlar, Hasır Donatısı, Süreklilik donatısı)
Çizimler şekil kaybı olmaksızın taramalar, ölçüler ve layerlarıyla birlikte dwg/dxf export edilebilir.

 

StatiCAD-Yigma Genel Özellikleri

 

 • Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek tuşla yanyana proje çizimleri
 • Opsiyonel olarak düşey hatılların bina deprem davranışına katkısının dikkate alınabilmesi
 • Tek proje dosyası ile güçlendirmeli ve güçlendirmesiz hesap raporları ve performans raporları hazırlanabilmesi
 • Güçlendirme mantolarının duvar basınç kapasitesine katkısının dikkate alınabilmesi
 • Duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme
 • Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesi
 • Betonarme benzeşimler kurularak hesap yapmak yerine 2007 Deprem Yönetmeliğinde yığma binalar için öngörülen hesap modelinin baz alınması
 • Düşey yük analizinde kum tümseği analojisi ile duvar düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesi
 • Duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri
 • Her bir duvar için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin deprem yönetmeliği tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesi
 • Güçlendirmede manto donatısı hesabı
 • Güçlendirme çizimleri (duvar kesitinde manto çizimi çelik hasır ve ankraj detayları)
 • AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dwg formatına aktarabilme.
 • Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz
 • Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları
 • Dwg veya dxf formatında çizilmiş mimari projeyi import edip mimari çizgileri aks,duvar,kiriş,temel,kapı, pencere, düşey hatıllara otomatik dönüştürebilme .
 • Resim formatındaki projeyi çizim editörüne import edip üzerinden çizgilerle geçip,çizgileri aks,duvar,kiriş,temel,kapı, pencere, düşey hatıllara otomatik dönüştürebilme .
 • Projeyi SAP2000 Programına tüm özellikleri ve yüklemeleri ile aktarabilme, otomatik SAP2000 analizi yaptırabilme, analiz sonuçlarını otomatik geri alma, SAP2000 sonuçlarına göre dizayn raporunu oluşturma.
 • Elemanlara kaçıklık değeri verebilme vb...

 

 

 

Sistem Gereksinimleri
Program USB Dongle ile çalışmaktadır. İstenilen sayıda bilgisayara yüklenebilmekte dongle takılı bilgisayarda çalışmaktadır.

Program 32 bit ve 64 bit WindowsXP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows10 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. 

Programın çalışması için program kilidinin takılacağı bir adet usb port girişine ihtiyaç duyulmaktadır.

                                                                                                                                                                                                             REFERANSLARIMIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ