Avantajlar

Avantajlar

Yığma yapılar en eski ve geleneksel yapı türüdür. Yığma binalarda düşey yükler ve deprem gibi yatay yükler duvarlara taşıtıldığından betonarme ve çelik binalara göre oldukça ekonomik yapılar yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Yığma duvarları betonarme veya çelik yapı elemanlarına göre daha az sünek olduklarından deprem enerjisini yutma kapasiteleri daha düşüktür. Bununla beraber deprem yönetmeliğine uygun projelendirildiklerinde yapım hatalarına karşı daha az hassasiyet gösterebilirler. Örneğin  deprem kuvveleri R=8 katsayısı ile azaltılarak  süneklik düzeyi yüksek olarak hazırlanmış bir proje uygulama ve birleşim hatalarından dolayı deprem esnasında süneklik düzeyi normal bina (R=4) gibi davranabilir. Bu da örneğin 100 ton yatay kuvvete göre dizayn edilmiş kattaki yapı elemanlarının 200 ton yük alması ile eşdeğer sonuç oluşturabilir. Yığma binalarda ise deprem kuvvetleri R=2 katsayısı ile azaltılır. Yığma binaların sünekliği ve dayanımı bina köşelerinde ve/veya duvar arakesitlerinde uygulanan düşey hatıllarla artırılabilir.


Yığma binalar deprem etkisine karşı oldukça hassas olduğundan ve duvar elemanlarının yüksek düşey yük altında yüksek deprem (kayma) dayanımı, düşük düşey yük altında daha zayıf deprem (kayma) dayanımı, yüksekliği az pencere komşuluğundaki duvarların kısa kolon etkisi gibi etkiyle yüksek rijitliğe sahip olmaları nedeniyle çok fazla miktarda deprem kuvvetini kendilerine çekmeleri gibi dikkatle hesap edilmesi gereken kendine özgü nitelikleri vardır. 

     StatiCAD-Yigma yığma binalarla ilgili deprem yönetmeliğinin öngördüğü hesapları çok hassas biçimde hesap edilmesine yardımcı güçlü bir projelendirme aracıdır. Statik hesapları yapılmış yığma bina ekonomikliği ve sağlamlığından vazgeçilmemelidir.


StatiCAD-Yigma ile modelleme yapılması bir betonarme hesap ve çizim programında yığma bina için döşeme hesabı yaptırmak kadar kolaydır. Modellemenin StatiCAD-Yigma programında yapılması halinde döşeme hesaplarına ek olarak binanın deprem yönetmeliğine göre gerekli statik hesaplarının tamamı yapılır, dolayısı ile projesi yapılan yığma yapının depreme de dayanıklı olması sağlanmış olur. Binada yetersizlik olması halinde yetersiz olan yapı elemanları grafik ekranda yetersizlik durumuna göre değişik renklerde gösterilir.


Programda döşemelerden yatay hatıllara ve duvarlara üst katlardan alt katlara yük aktarımları hassas bir şekilde yapılır. Bina kat ağırlıklarına göre katlara etkiyen deprem yükleri otomatik olarak belirlenir. Katlara etkiyen yatay yükler burulma da dikkate alınarak yapı elemanlarına rijitlikleri oranında aktarılır. Her bir duvara gelen düşey yüke bağlı olarak her duvar için kayma emniyet gerilmesi ayrı ayrı hesaplanır.


Duvarların basınç gerilmesinin basınç emniyet gerilmesini geçip geçmediği ve kayma gerilmesinin kayma emniyet gerilmesini geçip geçmediği tek tek tahkik edilir.


Yükler duvarlardan temellere aktarılır ve temellerde zemin emniyet gerilmesi ve temel kesiti kapasitesi tahkik edilir. Yapılan işlemlerin hesap raporu şeklinde çıktısı alınır.


Nonortogonal (eğik akslı) duvarlar içeren yapılarda deprem yönetmeliği formüllerinin belirli yaklaşımlar baz alınarak uygulanması gerekmektedir. Bu konuda programca uygulanan seçmeli yöntemlerden biri binaya sadece X ve Y yönünde deprem kuvvetleri uygulamak yerine binadaki duvar doğrultusu açısı sayısınca deprem kuvvetleri uygulanarak her bir duvarın kuvvetli ekseni yönünde uygulanan deprem kuvvetleri ile duvar etki kesme kuvvetlerini belirlemektir. Yaptığımız testlerde söz konusu yöntem bir yaklaşım yöntemi olmasına rağmen ortogonal sisteme göre %100 doğruluğa kadar doğruluk oluşturabilmiştir. Proje opsiyonlarına göre test edilmiş sistemlerde yaklaşım doğruluğu %90 ile %100 arasında kalmıştır. Sadece X ve Y doğrultularında deprem kuvveti uygulanıp kuvvetlerin karelerinin toplamının karekökü yöntemi ile de duvar major kuvvetlerinin bulunması opsiyonu da programda mevcut olmakla birlikte çok sayıda deprem yönü ile defalarca tekrarlanan ve elle yapılması çok  zor olan ve ortogonal sistem çözümüne büyük yaklaşım gösteren sistem tercih edilmesi tavsiye edilir.


Program proje çizimlerini proje kapağı da dahil olmak üzere tek aşamada yanyana hazırlayabilmektedir.


Mevcut binalarda mevcut malzeme özellikleri girilerek analiz yapıldığında binanın deprem performans seviyesi hesaplanır. Çelik hasır ve püskürtme beton yardımıyla güçlendirme yapılabilir. Programda çelik hasır için statikçe gerekli donatı hesaplanır. İstenirse güçlendirme yeterliliği güçlendirilmiş durum performans analizi, manto tabakası kayma dayanımı  tahkiki, veya Deprem yönetmeliği 7F4 formülü yardımıyla tahkik edilebilir.


Yığma Binaların, depreme dayanıklı olabilmesi için deprem yükü taşıyan duvarlarda ve yapı sisteminde deprem yönetmeliğinin yığma binalar için öngördüğü tüm hesaplar yapılmalı ve öngörülen tahkikler (Kayma gerilmesi, basınç gerilmesi konstrüktif kurallar) sağlanmalıdır. StatiCAD-Yigma yığma binalar için depreme dayanıklılık tahkiklerini otomatik ve oldukça detaylı şekilde yapmaktadır

 

Yığma binalar da diğer bina türleri gibi yapımı esnasında mühendislik hizmeti görmesi gereken ve deprem yönetmeliğinin de öngördüğü şekilde belirli kurallara göre yapılması gereken binalardır. Mesleğimizin uğraş alanı deprem anında ve sonrasında güvenli olacak binaların dizayn edilmesidir.
 
     Bu bağlamda depremde duvarlara gelecek kayma gerilmelerinin hesaplanarak yığma bina duvarlarının bu yüklere dayanabilecek şekilde ve deprem yönetmeliğinin öngördüğü diğer kurallara göre dizayn edilmesi binaların içerinde yaşayanların hayatlarını kurtarabilecek niteliktedir. Depreme karşı doğru bir şekilde statik hesabı yapılmamış binadan depremde can güvenliği performansı beklenmesi çoğu durumda hüsran ile sonuçlanmaktadır. Binaların içerinde yaşayan ailelerin deprem sonrasında normal bir hayata devam edebilmesi için gerekli ilk adım birkaç saatlik uğraşı ile hazırlanabilecek doğru bir proje ile atılmaktadır. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmayacağı gibi yanlış projeden sağlam bina çıkma olasılığı çok düşüktür.
 
     Bu nedenle mesleğimizin gereği olan sağlam ve depremde can güvenliği olan bina projelendirmesi için elimizden geleni yapmalıyız.
StatiCAD-Yigma ortalama gerilmelere göre, çok daha güzel bir yaklaşım olan üçgen/trapez dağılımlara göre yük analizini yapmaktadır (kum tümseği analojisi)
     StatiCAD-Yigma Analiz Sonuçları, yazılımcı ve kullanıcılar tarafından defalarca kontrol edildiğinden hesaplardaki hata riski oldukça azalmaktadır ve görülen eksiklikler hızlı bir şekilde giderilmektedir
 
    Nonortogonal sistemlerde ise excel tablolarıyla gerçeğe yakın ve kabul edilebilir hesap yapmak çok daha zahmetli olmaktadır.
 
     Yığma binanın hesap ve çizimi tam ve eksiksiz olarak yapılmak istendiğinde ise haftalar almakta yetersiz durumlar için hesap tekrarı yapılması gerekmektedir, StatiCAD-Yigma ile yapılan projelendirmede ise yığma bina hesabı birkaç saat içerisinde hızlı, detaylı ve güvenilir bir şekilde sonuçlandırılabilmektedir.
 
     Elle yapılan hesabı basitleştimek için bazı projelerde binanın rijitlik ve kütle merkezi dış merkezliğini ve/veya duvar rijitliklerini dikkate almadan kat kesme kuvvetlerini duvar elemanlarına dağıtılmaktadır. Her türlü yapı sisteminde her yapı elemanına aynı yük ve gerilme değerlerini atamak gerçek durumdan uzaklaşmaktır. Zincir en zayıf halkasından kopar prensibinden uzaklaşılmamalıdır.
    
Elle yapılan hesaplarda üçgen/trapez dağılımlara göre yük analizini (kum tümseği analojisi) işlemi çok uzun sürdüğünden genellikle ortalama yük değerleri ile yetinilmektedir. Oysa yığma binalarda düşey yüklerin duvarlar için dağılımı sistemi fazlaca etkilemektedir. Düşey yükün az olduğu durumlarda duvarların kesme kuvveti kapasitelerinde ve kayma emniyet gerilmelerinde önemli düşmeler olmakta, düşey yükün fazla olduğu durumlarda ise kayma kapasitesi artmakta ancak basınç emniyet gerilmesi sınır değeri aşılabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı ortalama gerilmelere göre yapılan hesap oldukça yanıltıcı sonuçlar içerebilmektedir.
    
1- Betonarme panel/perde/yüksek kiriş benzeşimleriyle yapılan statik analiz ile deprem yönetmeliğinde yığma binalar için öngörülen hesap yöntemleri farklılık göstermektedir. StatiCAD-Yigma Yığma binalar için özelleşmiş bir program olduğundan deprem yönetmeliğinin yığma binalar için öngördüğü hesaplara tam uyumludur.

 

5- StatiCAD-Yigma'da modelleme yapmak oldukça kolaydır.(Düşey hatıl tanımlanabilmesi, Duvar içerisine kapı veya pencere çizildiğinde duvar otomatik olarak ikiye bölünmekte /kapı pencere üstü hatıllar otomatik oluşturulmaktadır,Duvarları çok parçalı veya bütün çizdiğinizde analizden önce duvar birleştir komutu ile parçalı olan duvarları program Deprem Yönetmeliği esasları paralelinde otomatik birleştirmektedir)
 
4- StatiCAD-Yigma proje çizimlerini tek tıklamayla proje kapağı da dahil olmak üzere hazırlamakta bütün paftaları yanyana ve sıra ile çizmektedir.
 
3- Duvarlar için deprem yönetmeliğinde tariflenen malzemeler duvar çiz/değiştir diyaloğunda seçilerek duvar birim hacim ağırlıkları, Duvar çatlama emniyet gerilmeleri, Duvar Basınç emniyet gerilmeleri değerleri program tarafından otomatik alınmaktadır ve kullanıcıyı tablolarla uğraşma zahmetinden kurtarmaktadır. İstenirse deneysel sonuçlar veya kullanıcı tanımlı değerler girilebilmektedir.
 
2- Betonarme benzeşimleri ile yığma bina için yapılan hesapta, hesap raporlarıda deprem yönetmeliğinde tariflenen parametrelerden bir çoğunun bulunmadığı görülmektedir.StatiCAD-Yigma programıyla yapılan hesabın hemen her aşaması detaylı raporlardan görülebilir ve istenirse StatiCAD-Yigma ile yapılan hesap elle yapılan hesaplarla veya excel hesaplarıyla doğrulanabilir.
 
    
1-2007 Deprem Yönetmeliği Madde 5.3.1.2 gereğince " Duvarlarda oluşan basınç gerilmelerinin yığma duvar cinsine göre izin verilen gerilmelerle karşılaştırılması yapılacaktır. Bu hesapta duvarlarda ve döşemelerden gelenyükler göz önüne alınacaktır. Duvardaki kapı ve pencere boşluk en kesitleri kadar azaltılmış duvar en kesit alanına bölünerek bulunacak gerilme, duvar cinsine göre izin verilen basınç gerilmesinden büyük olmayacaktır.”.
StatiCAD-Yigma tüm bu özellikleri ile yığma yapı analizi yapabilen ve proje çizim detayları oluşturulabilen güçlü özelliklere sahip bir programdır.
11-Programda yığma binaların 2007 deprem yönetmeliği hükümleri doğrultusunda güçlendirmesi yapılabilmekte yapılan güçlendirme hesapları hesap raporlarında görülebilmektedir.
 
10-Programda mevcut binaların performans durum analizi yapılabilmekte ve bina performans düzeyi program tarafından hesap raporlarında gösterilebilmektedir.
 
9-Program çizim çıktılarında temel aplikasyon planı, duvar planları ve kalıp planları alınabilmektedir.
 
8- Programda veri girişi grafik arayüzle yapılabilmekte, analiz sonrası hesap ve çizim çıktıları programca oluşturulabilmektedir.
 
7-Program yapı elemanları arasındaki yük aktarımlarını otomatik olarak yapabilmekte, temellerde ise yığma yapı temelleri için gerekli tahkikleri yapabilmektedir.
 
StatiCAD-Yigma söz konusu maddede belirtildiği gibi kayma emniyet gerilmesini, duvar çatlama emniyet gerilmesi ve duvara gelen düşey yük değerleriyle yukarıdaki formüle uygun hesaplayabilmektedir. Duvar çatlama ve basınç emniyet gerilmeleri de seçilen duvar cinsine göre otomatik olarak tablolardan alınabilmektedir. Program her bir duvar için kayma gerilmesi ve kayma emniyet değerlerini ayrı ayrı hesap edip mukayese edip kayma gerilmesi şartının sağlanıp sağlanmadığını hesap raporlarında gösterebilmektedir.
Bu denklemde?em = duvar kayma emniyet gerilmesi (MPa),?o = duvar çatlama emniyet gerilmesi (MPa), ? = sürtünme katsayısı (0.5 olarak alınabilir), ? ise 5.3.1 uyarınca hesaplanmış duvar düşey gerilmesidir (MPa). Duvarda kullanılan kargir birim cinsine göre duvar çatlama emniyet gerilmesi ?o değeri Tablo 5.5’den alınacaktır.
?em = ?o+?? (5.1)
6-2007 Deprem Yönetmeliği 5.3.3.4 gereğince –“Duvara gelen deprem kuvveti duvar yatay en kesit alanına bölünerek duvarda oluşan kayma gerilmesi hesaplanacak ve Denk.(5.1)’den bulunacak duvar kayma emniyet gerilmesi ?em ile karşılaştırılacaktır.
 
5-2007 Deprem Yönetmeliği madde 5.3.3.3 gereğince-“Duvarlara gelen kesme kuvveti, kat kesme kuvveti yanında kat burulma momenti de göz önüne alınarak binanın birbirine dik her iki ekseni doğrultusunda hesaplanabilmelidir." StatiCAD-Yigma duvarlara gelen kesme kuvvetini söz konusu maddede belirtilen şekilde hesap etmektedir
 
Bilgisayar programı kayma rijitlik merkezi ve kütle merkezi koordinatlarını hesaplayarak hesap raporlarında ve grafik arayüzde gösterebilmektedir.
4-2007 Deprem Yönetmeliği madde 5.3.3.2 gereğince-“Duvar eksenlerinin kayma rijitliğinden gidilerek binanın kayma rijitlik merkezi hesaplanacaktır.”
 
Bilgisayar programı duvar rijitliklerini söz konusu maddede belirtilen şekilde hesap etmekte k katsayısını da otomatik belirleyebilmektedir.

3-2007 Deprem Yönetmeliği Madde 5.3.3.1 gereğince – “Yığma binanın her duvar eksenindeki kapı veya pencere boşlukları arasında kalan dolu duvar parçalarının göreli kayma rijitliği k A/ h ifadesinden hesaplanacaktır.Burada A dolu duvar parçasının yatay en kesit alanı, h dolu duvar parçasının her iki yanındaki boşlukların yüksekliğinin en küçük olanıdır. Duvarın en kesiti dikdörtgen ise k =1.0, duvarın uç elemanı varsa veya duvarın ucunda duvara dik doğrultuda bir diş ya da payanda duvar varsa k =1.2 alınacaktır.”
StatiCAD-Yigma döşemelerden duvarlara yükü otomatik olarak dağıtabilmekte ve her bir duvarın düşey yükler altındaki gerilme kontrolünü otomatik olarak yaparak yeterli olup olmadığını belirtmektedir.

2-2007 Deprem Yönetmeliği Madde 5.3.2.2 gereğince– “Duvar basınç emniyet gerilmeleri duvarların narinlik oranlarına göre Tablo 5.4’de verilen miktarlarda azaltılır.” Duvar basınç emniyet gerilmeleri (fem değerleri) bilgisayar programına veri olarak girilebilmekte, hesaplarda program ,fem değerini narinlik azaltma katsayısı ile çarpılarak etki yükleri ile karşılaştırmasını yapmakta ve hesap raporlarında göstermektedir.

·  Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz 
·  Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek tuşla yanyana proje çizimleri 
·  Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları 
·  Opsiyonel olarak düşey hatılların bina deprem davranışına katkısının dikkate alınabilmesi 
·  Tek proje dosyası ile güçlendirmeli ve güçlendirmesiz hesap raporları ve performans raporları hazırlanabilmesi 
·  Güçlendirme mantolarının duvar basınç kapasitesine katkısının dikkate alınabilmesi 
·  Duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme 
·  Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesi 
·  Betonarme benzeşimler kurularak hesap yapmak yerine 2007 Deprem Yönetmeliğinde yığma binalar için öngörülen hesap modelinin baz alınması 
·  Düşey yük analizinde kum tümseği analojisi ile duvar düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesi 
·  Duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri 
·  Her bir duvar için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin deprem yönetmeliği tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesi 
·  Güçlendirmede manto donatısı hesabı 
·  Güçlendirme çizimleri (duvar kesitinde manto çizimi çelik hasır ve ankraj detayları) 
·  AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dwg formatına aktarabilme. 
·  dwg/dxf formatından aks çizimlerini import edebilme 
·  Elemanlara kaçıklık değeri verebilme vb...