StatiCAD-YigmaV7 Pro

StatiCAD-YigmaV7 Pro

StatiCAD-Yigma V7 Pro yığma binaların deprem yönetmeliği esasları uyarınca tasarımının, performans analizinin, güçlendirmesinin ve proje çizimlerinin yapılması işlevini gören bilgisayar programıdır.
StatiCAD-Yigma V7 Pro ile yığma bina tasarımı, mevcut yığma yapının deprem yönetmeliğine veya riskli bina yönetmeliğine göre deprem performansının belirlenmesi, güçlendirme hesap ve çizimlerinin yapılması, SAP2000 programı ile çift yönlü veri transferi (modelin SAP2000'e gönderilmesi ve SAP2000 analiz sonuçlarının otomatik olarak import edilerek StatiCAD programında ilave tahkiklerin yapılabilmesi özelliklerine sahiptir.
    

Yeni Yığma Bina Dizaynı 
Program opsiyonel olarak 2018 deprem yönetmeliğinin ve 2019 riskli bina yönetmeliğinin yığma bina için öngördüğü tüm formülleri otomatik uygular.
TBDY 2018 yönetmeliği yığma yapı analiz ve hesabını oldukça detaylandırmış ve elle hesap yapılabilir olmaktan nerede ise çıkarmıştır. StatiCAD  gelişmiş arayüzüyle ve gelişmiş analiz seçenekleriyle projenizi en doğru şekilde çözmeye çalışır. Yılların oluşturduğu tecrube ve program altyapısı ile ve bize güvenen 1000 den fazla kullanıcımızın desteği ile alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Program eşdeğer çubuk yöntemi, çubuk sonlu elemanlar yöntemi, modal analiz, eşdeğer deprem yükü analizi, döşemelerin kabuk sonlu elemanlarla sistem rijitliğine katılması, döşemelerden duvar ve diğer elemanlara yük aktarımının kabuk sonlu elemanlarla yapılabilmesi, kuşatılmış yığma bina analizi (Düşey hatılların duvar dayanımına ve/veya sistem rijitliğine katkısını dikkate alabilme), donatılı yığma duvar analizi (kurtarmayan duvarlarda tuğla duvar içine 2018 deprem yönetmeliğinde tariflenen şekilde düşey ve yatay donatılar atayabilme), moment etkisini de dikkate alan donatılı veya donatısız duvar tahkikleri, gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Yığma yapılarda duvarların aksları, uç düğüm noktaları, kalınlıkları, kaçıklıkları, malzemeleri kattan kata değişebilmektedir. StatiCAD ile yapılan analizde program katlar arasında aks bağımlığı ve düğüm noktası bağımlılığı olmaksızın yük aktarımı yapabilir. Dolayısı ile diğer programlarda görülebilecek sıfır basınç gerilmesi hatasından kurtulunmuş olur. Program 2010 yılında ilk sürümü yayınlanmış olup yığma bina alanında aralıksız çalışılmaktadır.
Programın excel tablolarıyla yapılan hesaplamalara göre en büyük üstünlüğü düşey yükleri yapı elemanları arasında kabuk sonlu elemanlar yöntemine veya akma çizgileri yöntemine göre aktarabilmesidir. Excel tablolarında genellikle kat ağırlığı duvar uzunluklarına veya alanlarına bölünerek ortalama değerler bulunmaktadır. Oysa yük dağılımları oda ve bina geometrisine bağlı olarak çok farklıdır.  Duvarların kesme kapasiteleri üzerindeki düşey yüke bağımlı olduğundan, düşey yükü az olan duvarların kesme kapasitesi çok daha az olmaktadır. Excel  hesabında kurtaran duvar veya bina, yükler olması gerektiği dağıtıldığında yetersiz kalabilmektedir. Program düşey yük aktarımında veya modellemede hata varsa analiz sonucunda hata oranını bildirir, Analiz esnasında olabilecek modelleme hatalarının büyük çoğunluğunu otomatik  düzeltir, Programda sadece alt kat ile temeller arasında aks bağımlılığı vardır. Bunun dışında  katlar arasında aks bağımlılığı yoktur. Yani yük aktarımı ve statik hesaplar için katlar arasında düğüm noktalarının üst üste olması gerekmez. Bu durum programa büyük bir esneklik kazandırmakta ve hemen her türlü yığma yapının modellenebilmesini sağlamaktadır.
Program dahili hesaplamalarında sonlu elemanlar yöntemi veya klasik yöntemi kullanabilir. Programla yapılmış hesapla detaylı ve doğru biçimde yapılmış el hesabı arasında birebir uyuşma bekleyebilirsiniz.
Programla yığma yapı konusunda yönetmelikte verilen tüm hesaplar otomatik olarak yapılır. Bu özellikler Standart, Profesyonel ve Ultimate Paketlerde mevcuttur.

 

Mevcut Yığma Binanın Performans Analizi ve Güçlendirilmesi
Profesyonel versiyonda çelik hasır ve püskürtme betonla veya lifli polimer sargı ile yığma bina güçlendirme hesap ve çizimleri gibi üstünlükleri bulunmaktadır. StatiCAD işlemleri ek bir programa ihtiyaç duymadan yapabilmektedir.  Opsiyonel olarak kabuk elemanlarla SAP2000 otomasyonlu, sonlu eleman analizi ve tepki spektrum analizi gibi ek özelliklere de sahiptir. Programla yapılan kentsel dönüşüm risk tespitleri ile onbinlerce bina incelenmiş ve yapılan hesaplamaların doğruluğu en ince ayrıntısına kadar kontrollerce tahkik edilmiştir. 

 Program dahili hesaplamalarında sonlu elemanlar yöntemi veya klasik yöntemi kullanabilir. Programla yapılmış hesapla detaylı ve doğru biçimde yapılmış el hesabı arasında birebir uyuşma bekleyebilirsiniz. İstenirse yapılan proje SAP2000 programına export edilip, analiz yapıldıktan sonra sonuçlar otomatik olarak geri alınıp SAP200 programının sonlu elemanlar sonuçlarına göre analiz yapılmış olur.
Programla yığma yapı konusunda yönetmelikte verilen tüm hesaplar otomatik olarak yapılır.

 

Diğer Yapı Sistemleri
Programın tüm versiyonlarında çelik, ahşap, betonarme, yığma malzemeleri tanımlanabilmekte ve istenen kesitlere atanabilmektedir. Dolayısı ile farklı yapı sistemleri en azından deprem kuvvetlerinin belirlenmesi ve elemanlara gelen kesit tesirlerinin tayini amacıyla programda modellenebilmektedir.

 

Çözülebilen Yapı Sistemleri

2018 Deprem Yönetmeliğine göre tasarlanacak betonarme binalar
2018 Deprem Yönetmeliği ve/veya 2019 Riskli bina yönetmeliğinin formülleriyle çözülebilen hemen hemen tüm yığma binalar 
Ortogonal-Non Ortogonal Yapı sistemleri (Yatay, dikey, veya eğik akslı)
Yarım Bodrumlu yapılar
Kademeli Yapılar

 

 

Bina Analizinde Kullanılabilen Yönetmelikler:
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY2018)
Riskli Binaların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 2019 (RYTEİE 2019)(Yığma Bina)
Riskli Bina Tespit Esasları 2013 (RBTE2013)(Yığma Bina)
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY2007)(Yığma Bina)
Eurocode 8 (Avrupa Birliği Deprem Standardı ve TS EN 1998-1 Türk Standardı)(Yığma Bina)
Eurocode 6 (Avrupa Birliği Yığma Yapı Standardı ve TS EN 1996-1-1+A1:2013 Türk Standardı)

 

Program Kullanım Alanları
Yeni yapılacak betonarme binalar
Mevcut Yığma Bina Performans Analizi ve Güçlendirmesi
Yeni Yapılacak Yığma Binalar
Tarihi Yığma Binalar

Kentsel Dönüşüm mevcut bina incelemesi (Riskli Yapı Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği)

 

Raporlanan Hesap Çıktıları:
Analiz Öncesi Raporlar
Veri giriş parametrelerinin tamamı analiz öncesi raporlarda verilmektedir.

 

Analiz Sonrası Raporlar
Yapılan analizlerde deprem yönetmeliği geometri kontrolleri, yük analizleri, döşeme hesapları, deprem yüklerihesabı, kayma ve kütle merkezleri hesabı, temellerde zemin gerilmesi, kesme kapasitesi, eğilme kapasitesi, duvarlarda düşey gerilme ve kayma gerilmesi kontrolleri yapılarak rapor dosyası hazırlanmaktadır.

 

Güçlendirme Raporları
Güçlendirilmiş Durum Manto Kesme Kuvvetleri, Güçlendirilmiş Durum Manto Kesme Kapasitesi Kontrolleri, Güçlendirilmiş Durum Kompozit Duvar Kayma Kapasitesi Kontrolleri

 

Performans Analizi Raporu
Bina performans düzeyinin ve risk durumunun hesaplanması, Riskli Yapı Formundaki tüm statik/geometrik parametrelerin hesaplanması, güçlendirilmiş durum ve mevcut duruma ilişkin hesaplamaların yapılabilmesi, Riskli Yapı Yönetmeliği veya Deprem Yönetmeliğinden istenilen kritere göre sonuç alınabilmesi
Programla deprem yönetmeliğinin veya Riskli Yapı Yönetmeliğinin  öngördüğü tüm statik hesap parametreleri detaylı ve yeterli şekilde raporlanır. Programla hazırlanmış hesap raporlarının üzerine bina ile ilgili ekstra hesap yapılması gerekmez.

 

Çizim Çıktıları
Temel Aplikasyon planı, duvar planı, kalıp planı, kalıp planı kesiti, düşey hatıl detayları, temel detayları, yatay hatıl detayları, Her duvar için ayrı ayrı Güçlendirme Mantosu Detayları (Ankrajlar, Hasır Donatısı, Süreklilik donatısı)
Çizimler şekil kaybı olmaksızın taramalar, ölçüler ve layerlarıyla birlikte dwg/dxf export edilebilir.

 

 

 

Sistem Gereksinimleri
Program USB Dongle ile çalışmaktadır. İstenilen sayıda bilgisayara yüklenebilmekte dongle takılı bilgisayarda çalışmaktadır.

Program 32 bit ve 64 bit Windows7, Windows8, Windows10, Windows11 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. 

Programın çalışması için program kilidinin takılacağı bir adet usb port girişine ihtiyaç duyulmaktadır.